Aktywni na podkarpackim rynku pracy 

Wartość Projektu wynosi: 2 075 708,32 zł Dofinansowanie Projektu z UE: 1 971 922,90 zł

Więcej o projekcie
  • Tytuł projektu: AKTYWNI NA PODKARPACKIM RYNKU PRACY!
  • Nazwa Programu Operacyjnego: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020
  • Numer i nazwa Osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy
  • Numer i nazwa Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe
  • Okres realizacji projektu:  2019-01-01 do: 2020-06-30
  • Obszar realizacji projektu: Województwo Podkarpackie
  • Wartość Projektu wynosi: 2 075 708,32 zł
  • Dofinansowanie Projektu z UE: 1 971 922,90 zł

Cel główny projektu

CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU jest wsparcie, w okresie od stycznia 2019 do czerwca 2020, indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych - 104 kobiet i 68 mężczyzn biernych zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. młodzież NEET, w wieku od 18 do 29 roku życia w tym niepełnosprawnych, zamieszkujących (w roz. KC) woj. podkarpackie, w przypadku których problemy społeczne i bariery edukacyjno-zawodowe są największe, a wyposażenie ich w kwalifikacje/kompetencje oczekiwane przez pracodawców jest szansą na trwałą zmianę ich sytuacji i przeciwdziałanie bierności zawodowej.

Efekty projektu

Po zakończeniu projektu:

  • min. 86 osób poniżej 30 lat, uzyskają kwalifikacje po opuszczeniu programu,
  • efektywność zatrudnieniowej  zdobędzie min.:

       -   39% osób w najtrudniejszej sytuacji; -   54% pozostałe osoby.

Do projektu zapraszamy

Osoby bierne zawodowo (104 kobiety, 68 mężczyzn ) w wieku 18-29 lat, zamieszkujące (w roz. KC) województwo podkarpackim, w tym min. 50% tj. 86 osób z  miast średnich.

Szczególnie mocno zachęcamy do udziału:

  • osoby niepełnosprawne
  • osoby o niskich kwalifikacjach – wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włączni

Zadania przewidziane w projekcie to:

  • Indywidualny plan działania (obligatoryjnie) i indywidualne wsparcie doradcze
  • Indywidualne i kompleksowe pośrednictwo pracy (obligatoryjne)
  • Kursy / szkolenia nadające kwalifikacje i/ lub kompetencje zawodowe
  • Staże u pracodawców.


Przypominamy, że trwa nabór do projektu
Aktywni na Podkarpackim rynku pracy! 


 W projekcie mogą uczestniczyć osoby spełniające łącznie następujące
warunki formalne: 


· posiadanie statusu na rynku pracy: bierne zawodowo 
      · zamieszkanie na obszarze województwa podkarpackiego 
                       · osoby w wieku 18-29 lat (tj. ukończyły 18 lat i nie ukończyły 30 lat)   


  JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROJEKTU? 
Komplet dokumentów rekrutacyjnych (patrz zakładka „dokumenty do pobrania”) można składać osobiście w Biurze Projektu bądź przesyłać je drogą pocztową, mailem lub faksem.


Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z biurem projektu
pod numerem telefonu:
887 788 057
 
lub pod adresem e-mail:
aktywninapodkarpaciu@crse.org.pl


Szczegóły w Regulaminie.  

FORMY WSPARCIA

1.

INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA I INDYWIDUALNE WSPARCIE DORADCZE

Każdy Uczestnik Projektu weźmie udział w indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym, w ramach których zostanie opracowany Indywidualny Plan Działania, pozwoli on określić m.in. rozpoznanie aktualnej sytuacji zawodowej i identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy, oczekiwania i cele zawodowe, potrzeby szkoleniowe Uczestników Projektu. Wsparcie doradcze realizowane będzie przez cały udział osób w projekcie, w zakresie i liczbie godzin indywidualnych. dostosowanych do jej potrzeb. Nastawione na monitorowanie realizacji IPD.

2.

INDYWIDUALNE I KOMPLEKSOWE POŚREDNICTWO PRACY

Uczestnicy Projektu zostaną objęci indywidualnym pośrednictwem pracy, które ma na celu dopasowanie odpowiedniej pracy do Uczestnika Projektu oraz właściwego kandydata do stanowiska pracy, a także bieżącą analizę ofert pracy z regionalnego rynku pracy. Działania te mają na celu wsparcie Uczestników Projektu w znalezieniu zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i oczekiwaniami danej osoby. Poprzez edukowanie i motywowanie do podejmowania samodzielnych działań zapewniona zostanie długotrwała zmiana skutkująca zwiększeniem szans na uzyskanie zatrudnienia.

3.

SZKOLENIA/KURSY NADAJĄCE KWALIFIKACJE I/LUB KOMPETENCJE ZAWODOWE

W ramach projektu realizowane są szkolenia zawodowe. Kwalifikacja do kursów odbędzie się w ramach IPD zgodnie z predyspozycjami i posiadanym wykształceniem, a także zdiagnozowanymi potrzebami rynku pracy w województwie podkarpackim  w oparciu o barometr zawodów najbardziej aktualny na dzień sporządzenia IPD oraz współpracę z:

  • regionalnymi pracodawcami
  • przedstawicielami instytucji otaczających grupę docelową (m.im. WUP Rzeszów, PUP Rzeszów)
  • doświadczenie CRSE w pracy z grupą docelową

4.

STAŻE

Uczestnikom zapewniamy również 3 miesięczne staże zawodowe ze stypendium stażowe, ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i NNW podczas staży jak również zwrot kosztów za dojazdu.

AKTUALNOŚCI

Uprzejmie informujemy, ze okres realizacji projektu został przedłużony do: 2020-09-30Rozeznanie rynku nr 7/ANPRP/PH2/2020 z dnia 07.05.2020 dotyczące kompleksowej realizacji kursu/szkolenia z zakresu: Przedstawiciel Handlowy w formie zdalnej 
 Centrum Rozwoju Społeczno – Ekonomicznego z siedzibą w Sielcu 1A, 39 – 120 Sędziszów Małopolski zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia  z zakresu Przedstawiciel Handlowy dla 14 Uczestników/czek w ramach realizacji Zadania nr 3 projektu pn. „Aktywni na podkarpackim rynku pracy!” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy -projekty konkursowe, nr wniosku o dofinansowanie POWR.01.02.01-18-0054/18. 
 
  Rozeznanie rynku (plik PDF)
Formularz oferty – Załącznik nr 1 (plik PDF)  

Rozeznanie rynku nr 6/ANPRP/KUCH/2020 z dnia 05.03.2020 dotyczące kompleksowej realizacji kursu kucharza. 
 Centrum Rozwoju Społeczno – Ekonomicznego z siedzibą w Sielcu 1A, 39 – 120 Sędziszów Małopolski zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie kursu kucharza dla 8 Uczestników/czek w ramach realizacji Zadania nr 3 projektu pn. „Aktywni na podkarpackim rynku pracy!” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy -projekty konkursowe, nr wniosku o dofinansowanie POWR.01.02.01-18-0054/18.


  Rozeznanie rynku (plik PDF) 
  Formularz oferty – Załącznik nr 1 (plik PDF)  


Rozeznanie rynku nr 5/ANPRP/PH/2020 z dnia 19.02.2020 dotyczące kompleksowej realizacji kursu/szkolenia Przedstawiciel Handlowy 


 Centrum Rozwoju Społeczno – Ekonomicznego z siedzibą w Sielcu 1A, 39 – 120 Sędziszów Małopolski zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia  z zakresu Przedstawiciel Handlowy dla 12 Uczestników/czek w ramach realizacji Zadania nr 3 projektu pn. „Aktywni na podkarpackim rynku pracy!” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy -projekty konkursowe, nr wniosku o dofinansowanie
POWR.01.02.01-18-0054/18. 


  Rozeznanie rynku (plik PDF) 
  Formularz oferty – Załącznik nr 1 (plik PDF)  
Przypominamy, że trwa nabór do projektu 
„Aktywni na Podkarpackim rynku pracy!!” 
 
W trakcie realizacji projektu zostały zrealizowane szkolenia z zakresu: 
  Rachunkowości i księgowości, Spawacz metodą TIG I, Kosmetyczka, Spawacz metodą TIG II, Kucharz,  Sekretarka/Asystentka+ECDL, Marketing i sprzedaż z obsługą kasy fiskalnej, 
w których wzięło udział 120 osób.   

W projekcie mogą uczestniczyć osoby, które spełniają następujące kryteria:   
- osoba w wieku 18-29 lat,   
- osoba zamieszkujące na terenie województwa podkarpackiego,   
- osoba bierna zawodowo,   
- osoba należąca do osób z kategorii NEET, oraz wpisująca się do jednej z poniższych grup:   
- osoba o niskich kwalifikacjach,   
- osoba z niepełnosprawnościami,   
- osoba bierna zawodowo nienależąca do żadnej z ww. grup.   


Rekrutacja realizowana będzie z uwzględnieniem zasady równych szans i płci oraz zrównoważonego rozwoju. 
Do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy wszystkich chętnych spełniających wyżej wymienione kryteria.

Rekrutacja uczestników projektu odbywać się będzie w sposób ciągły do końca
lutego 2020 roku. 


Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z biurem projektu pod numerem telefonu:

887 788 057
lub pod adresem e-mail:
aktywninapodkarpaciu@crse.org.plKomplet dokumentów rekrutacyjnych (patrz zakładka „dokumenty do pobrania”) można składać osobiście w Biurze Projektu bądź przesyłać je drogą pocztową, mailem lub faksem.

 


Zapraszamy na Giełdę Pracy dla osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie w dniu 20.11.2019 od 10:00 - 13:00 W Sali Kolumnowej
w budynku Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15

Na Giełdzie Pracy istnieje możliwość nie tylko zapoznania się z ofertami pracy przedstawianymi przez Podkarpackich Pracodawców, ale  również zachęcamy do zapoznania się z szeroką ofertą możliwości poszerzenia czy uzyskania kompetencji czy kwalifikacji. Centrum Rozwoju Społeczno – Ekonomicznego realizując projekt dla osób młodych do 29 roku życia, poprzez planowaną indywidualną ścieżkę rozwoju dla każdego Uczestnika Projektu daje szansę nie tylko na zdobycie kompetencji czy kwalifikacji ale również na zdobycie doświadczenia w zakresie nowych umiejętności, co zwiększa szansę zarówno na otrzymanie zatrudnienia jak i jego utrzymanie.
W związku z realizacja projektów unijnych przypominamy, że trwa nabór do projektu
„Aktywni na Podkarpackim rynku pracy!” 
 W trakcie realizacji projektu zostało przeprowadzonych 5 szkoleń z zakresu : 
  1.       Rachunkowości i księgowości, 
  2.       Spawacz metodą TIG I, 
  3.       Kosmetyczka, 
  4.       Spawacz metodą TIG II, 
  5.       Kucharz,                              
                            w których wzięło udział 64 osoby.   


W projekcie mogą uczestniczyć osoby, które spełniają następujące kryteria:   
- osoba w wieku 18-29 lat,   
- osoba zamieszkujące na terenie województwa podkarpackiego,   
- osoba bierna zawodowo,   
- osoba należąca do osób z kategorii NEET, oraz wpisująca się do jednej z poniższych grup:   
- osoba o niskich kwalifikacjach,   
- osoba z niepełnosprawnościami,   
- osoba bierna zawodowo nienależąca do żadnej z ww. grup.   


Rekrutacja realizowana będzie z uwzględnieniem zasady równych szans i płci oraz zrównoważonego rozwoju. 
Do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy wszystkich chętnych spełniających wyżej wymienione kryteria.

Rekrutacja uczestników projektu odbywać się będzie w sposób ciągły do końca lutego 2020 roku. 

Komplet dokumentów rekrutacyjnych (patrz zakładka „dokumenty do pobrania”) można składać osobiście w Biurze Projektu bądź przesyłać je drogą pocztową, mailem lub faksem.


Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z biurem projektu pod numerem telefonu:

887 788 057
lub pod adresem e-mail:
aktywninapodkarpaciu@crse.org.pl


Szczegóły w Regulaminie.

Rozeznanie rynku nr 4/ANPRP/SEK/AST+ECDL/2019 z dnia 30.09.2019 dotyczące kompleksowej realizacji kursu SEKRETARKA/ASYSTENTKA+ECDL z egzaminem zewnętrznym z ECDL BASE   


Centrum Rozwoju Społeczno – Ekonomicznego z siedzibą w Sielcu 1A, 39 – 120 Sędziszów Małopolski zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie kursu wraz z egzaminem SEKRETARKA/ASYSTENTKA+ECDL  dla 12 Uczestników/czek w ramach realizacji Zadania nr 3 projektu pn. „Aktywni na podkarpackim rynku pracy!” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy -projekty konkursowe, nr wniosku o dofinansowanie POWR.01.02.01-18-0054/18. 


Rozeznanie rynku (plik PDF) 
Formularz oferty – Załącznik nr 1 (plik PDF) 
Rozeznanie rynku nr 3/ANPRP/KUCH/2019 z dnia 28.06.2019 dotyczące kompleksowej realizacji kursu kucharza.

ROZEZNANIE RYNKU 28.06.2019 Centrum Rozwoju Społeczno – Ekonomicznego z siedzibą w Sielcu 1A, 39 – 120 Sędziszów Małopolski zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie kursu kucharza dla 12 Uczestników/czek w ramach realizacji Zadania nr 3 projektu pn. „Aktywni na podkarpackim rynku pracy!” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy -projekty konkursowe, nr wniosku o dofinansowanie POWR.01.02.01-18-0054/18. Rozeznanie rynku (plik PDF)
Formularz oferty – Załącznik nr 1 (plik PDF) 


AKTUALIZACJA ROZEZNANIA RYNKU - 06.06.2019 Rozeznanie rynku nr 2/ANPRP/TIGII/2019 dotyczące kompleksowej realizacji szkolenia z zakresu spawania metodą TIG II stopień wraz z egzaminem Centrum Rozwoju Społeczno – Ekonomicznego z siedzibą w Sielcu 1A, 39 – 120 Sędziszów Małopolski zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia  z zakresu spawania metodą TIG II stopień wraz z egzaminem dla 14 Uczestników/czek w ramach realizacji Zadania nr 3 projektu pn. „Aktywni na podkarpackim rynku pracy!” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy -projekty konkursowe, nr wniosku o dofinansowanie POWR.01.02.01-18-0054/18.  


Rozeznanie rynku (plik PDF)


Formularz oferty – Załącznik nr 1 (plik PDF)


AKTUALIZACJA ROZEZNANIA RYNKU - 08.05.2019 

Aktualizacja Rozeznania rynku nr 1/ANPRP/RACH/2019 dotyczące kompleksowej realizacji szkolenia  z zakresu rachunkowości i księgowości oraz/lub przeprowadzenia egzaminu zewnętrznego z zakresu rachunkowości i księgowości. 

Centrum Rozwoju Społeczno – Ekonomicznego z siedzibą w Sielcu 1A, 39 – 120 Sędziszów Małopolski zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia  z zakresu rachunkowości i księgowości oraz/lub przeprowadzenia egzaminu zewnętrznego z zakresu rachunkowości i księgowości dla 9 Uczestników/czek w ramach realizacji Zadania nr 3 projektu pn. „Aktywni na podkarpackim rynku pracy!” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy -projekty konkursowe, nr wniosku o dofinansowanie POWR.01.02.01-18-0054/18. 


Rozeznanie rynku (plik PDF)
Formularz oferty - załącznik nr 1 (plik PDF)

Rozeznanie rynku nr 1/ANPRP/RACH/2019 z dnia  07.05.2019
dotyczące kompleksowej realizacji szkolenia  z zakresu rachunkowości
i księgowości oraz/lub przeprowadzenia egzaminu zewnętrznego z zakresu
rachunkowości i księgowości.

Centrum Rozwoju Społeczno – Ekonomicznego z siedzibą w Sielcu 1A, 39 – 120 Sędziszów Małopolski zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia  z zakresu rachunkowości i księgowości oraz/lub przeprowadzenia egzaminu zewnętrznego z zakresu rachunkowości i księgowości dla 7 Uczestników/czek w ramach realizacji Zadania nr 3 projektu pn. „Aktywni na podkarpackim rynku pracy!” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy -projekty konkursowe, nr wniosku o dofinansowanie POWR.01.02.01-18-0054/18.  


Rozeznanie rynku (plik PDF)
Formularz oferty - załącznik nr 1 (plik PDF)


Giełda Pracy dla Osób Niepełnosprawnych 

2 kwietnia 2019 r. odbyła Giełda Pracy dla Osób Niepełnosprawnych zorganizowana wspólnie przez Oddział Podkarpacki PFRON w Rzeszowie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie.

W Sali Kolumnowej w budynku Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15 odbyła się Giełda Pracy dla osób niepełnosprawnych. Na Giełdzie Pracy była możliwość nie tylko zapoznania się z ofertami pracy przedstawianymi przez Podkarpackich Pracodawców, ale można było również zapoznać się z szeroką ofertą możliwości poszerzenia czy zyskania kompetencji czy kwalifikacji. Centrum Rozwoju Społeczno – Ekonomicznego realizując projekt dla osób młodych do 29 roku życia, poprzez planowaną indywidualną ścieżkę rozwoju dla każdego Uczestnika Projektu daje szansę nie tylko na zdobycie kompetencji czy kwalifikacji ale również na zdobycie doświadczenia w zakresie nowych umiejętności, co zwiększa szansę zarówno na otrzymanie zatrudnienia jak i jego utrzymanie.

 

 

HARMONOGRAM WSPARCIA

Harmonogram IPD
Harmonogram Kurs z zakresu Rachunkowości i Księgowości
Harmonogram IPZ RACH 
Harmonogram IPZ RACH

Harmonogram IPP  
Harmonogram IPP TP
Harmonogram IPP RACH
Harmonogram IPP TP
Harmonogram IPD
Harmonogram Kurs spawania metodą TIG I stopień

Harmonogram IPZ TIG I

Harmonogram IPP TIG
Harmonogram IPP TIG I 
Harmonogram IPP TIG I

Harmonogram IPD
Harmonogram Kurs Kosmetyczny

Harmonogram IPZ KOS 
Harmonogram IPZ KOS

Harmonogram IPP KOSHarmonogram IPD 
Harmonogram Kurs spawania metodą TIG II stopień

Harmonogram IPZ TIG II 
Harmonogram IPZ TIG II

Harmonogram IPP TIG II 
Harmonogram IPP TIG II 
Harmonogram IPP TIG II

Harmonogram IPD  
Harmonogram Kurs Kucharz
Harmonogram IPZ KUCH 
Harmonogram IPP KUCH 

Harmonogram IPD 
Harmonogram Sekretarka/Asystentka + ECDL 
Harmonogram IPZ Sek/Asyst
Harmonogram IPP Sek/Asyst 

Harmonogram IPD 
Harmonogram szkolenia Kurs Spawania metodą TIG I
Harmonogram IPD TIG I
Harmonogram IPZ TIG I 
Harmonogram IPP TIG I            
Harmonogram IPP TIG I

Harmonogram IPD
Harmonogram IPD
Harmonogram szkolenia Marketing i Sprzedaż z obsługą kas fiskalnych
Harmonogram szkolenia Marketing i Sprzedaż z obsługą kas fiskalnych
Harmonogram IPP MiS  
Harmonogram IPP MiS
Harmonogram IPP MiS
Harmonogram IPP MiS
Harmonogram IPP MiS
Harmonogram IPZ MiS
Harmonogram IPZ
Harmonogram IPZ MiS

Harmonogram IPD
Harmonogram Kurs Przedstawiciel Handlowy
Informacja: od dnia 26.02.2020 r. Nastąpiła zmiana miejsca realizacji szkolenia. Kurs odbywać się będzie na ul. Kazimierza Wlk. 11, 38-200 Jasło (II piętro, sala 21)
Harmonogram IPP
Harmonogram IPP
Harmonogram IPP
Harmonogram IPZ

Harmonogram IPD
Harmonogram szkolenia Kucharz
Harmonogram IPD 
Harmonogram IPD 
Harmonogram IPD
Harmonogram IPZ
Harmonogram IPP
Harmonogram IPP
Harmonogram IPP
Harmonogram IPP

Harmonogram IPD
Harmonogram Szkolenia Przedstawiciel Handlowy
Harmonogram IPZ
Harmonogram IPP
Harmonogram IPP
Harmonogram IPD
Harmonogram IPZ
Harmonogram IPP
Harmonogram IPP
Harmonogram IPP
Harmonogram IPP
Harmonogram IPD
Harmonogram IPZ
Harmonogram IPP
Harmonogram IPP
Harmonogram IPP

Harmonogram IPD
Harmonogram Kursu Kosmetycznego
Harmonogram IPZ
Harmonogram IPZ
Harmonogram IPP
Harmonogram IPP
Harmonogram IPP
Harmonogram IPP

Harmonogram IPD
Harmonogram Kursu Kosmetycznego
Harmonogram IPZ
Harmonogram IPP
Harmonogram IPP

Harmonogram IPD
Harmonogram Kursu Kosmetycznego
Harmonogram IPZ
Harmonogram IPP
Harmonogram IPP
Harmonogram IPPREKRUTACJA

Uprzejmie informujemy o zakończeniu rekrutacji do projektu.
Dziękujemy za zainteresowanie!


ETAPY REKRUTACJI:

Rekrutacja będzie otwarta, powszechna, zgodnie z zasadą równości płci i niedyskryminacji.

Aktualne terminy naboru są podane w zakładce AKTUALNOŚCI

1.    Aplikacja za pomocą formularza zgłoszeniowego oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów kwalifikacyjnych (zakładka – dokumenty do pobrania) 2.    Selekcja wstępna - weryfikacja kwalifikowalności na podstawie złożonych dokumentów rekrutacyjnych    

UWAGA: Wszystkie składane dokumenty rekrutacyjne powinny być wypełnione w sposób czytelny, komputerowo lub odręcznie, parafowane na każdej ze stron wraz z wymaganym kompletem załączników. Kopie załączonych dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem zgodnie z wymogami zawartymi w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie.

3.    Selekcja zasadnicza - osobom, które zostaną zakwalifikowane do Projektu pod kątem spełnienia kryteriów kwalifikowalności zostaną przyznane punkty zgodnie z poniższym: 

  • Osoby ze średnich miast – 2 pkt;
  • Osoby z niskimi kwalifikacjami – 2 pkt;
  • Kobiety – 1 pkt.

ZGŁOSZENIE

Aktualne terminy naboru są podane w zakładce AKTUALNOŚCI

Komplet dokumentów rekrutacyjnych można składać osobiście w Biurze Projektu bądź przesyłać je drogą pocztową lub mailową. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z biurem projektu pod numerem telefonu: 887 788 057 lub poprzez kontakt mailowy: aktywninapodkarpaciu@crse.org.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA


Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie zobligowane są do wypełnienia oraz dostarczenia do biura projektu kompletu wymaganych dokumentów:

Regulamin uczestnictwa w projekcie
Formularz zgłoszeniowy
Umowa uczestnictwa w projekcie
Oświadczenie uczestnika projektu o przetwarzaniu danych
Zobowiązanie uczestnika projektu
Oświadczenie uczestnika projektu o spełnieniu kryteriów kwalifikacyjnych
Wniosek o zwrot kosztów dojazdu

O CRSE

Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego to organizacja, która działa na rynku szkoleniowo-doradczym od 2000 roku, jest jedną z czołowych instytucji z obszaru Polski południowo-wschodniej w zakresie realizacji projektów szkoleniowych oraz pozyskiwania funduszy unijnych na przedsięwzięcia inwestycyjne. O profesjonalizmie stowarzyszenia świadczą setki zadowolonych klientów. CRSE jako jedna z nielicznych organizacji w kraju otrzymała nagrodę GOLDEN STAR bezpośrednio od Komisji Europejskiej w Brukseli za najwyższą jakość realizowanych działań szkoleniowo-doradczych. Główne obszary działalności CRSE to realizacja szkoleń, w tym głównie z zakresu odnawialnych źródeł energii, realizacja usług doradczych dla przedsiębiorstw w zakresie pozyskiwania dotacji ze środków unijnych, współpraca z instytucjami otoczenia biznesu w ramach realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych, realizacja własnych projektów szkoleniowych.

Efekty naszej pracy:

  • przeszkoliliśmy ponad 10 000 osób,
  • zakończyliśmy z powodzeniem realizację kilkudziesięciu projektów szkoleniowych UE,
  • pozyskaliśmy dotacje szkoleniowe UE dla Klientów i projekty własne na kwotę przekraczającą 100 000 000 PLN,
  • pozyskanie dotacji inwestycyjnych UE dla Klientów indywidualnych na kwotę przekraczającą 95 000 000 PLN.

Do naszych głównych celów działalności zaliczamy wspieranie przedsiębiorstw poprzez świadczenie na ich rzecz profesjonalnych usług, gwarantujących rozwój i umocnienie pozycji konkurencyjnej na krajowych i zagranicznych rynkach. Nasz zespół to doświadczeni i skuteczni fachowcy, którzy swoją wiedzą i rzetelnością przynoszą pełny sukces podejmowanym przedsięwzięciom.